info@politropo.gr (+30) 210 590 0444 Ξάνθου 7 & 25ης Μαρτίου, Αιγάλεω

Προκήρυξη υποτροφιών για συνεργασία μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ...

Προκήρυξη υποτροφιών για συνεργασία μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

27 Απριλίου 2022, Τετάρτη

Νέα

Share Email Print

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και υποστήριξης και διάδοσης της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας, προτίθεται να χρηματοδοτεί ετησίως τη μετάβαση έως οχτώ (8) μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες για θέματα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού, Γραμμάτων και Τεχνών. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατ’ έτος χρηματοδότηση α) για έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Ευρώπη και/ή την Αφρική και β) για έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Αμερική και/ή την Ασία και/ή την Ωκεανία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών με συναδέλφους τους σε ένα διεθνές περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί επίσης η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνισμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν κατά προτεραιότητα τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ακολούθως σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομότιμοι Καθηγητές που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα (εφεξής «Μέλη ΔΕΠ»), με αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.

2.Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον πρόταση για τη δραστηριότητα συνεργασίας στο εξωτερικό (εφεξής «Πρόταση»), πρόσκληση από το ίδρυμα/φορέα του εξωτερικού, βιογραφικό και άδεια απουσίας εφόσον απαιτείται.

3. Η Πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει:

  • τη θεματική περιοχή που θα καλύψει η συνεργασία,
  • την αιτιολόγηση για την επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής,
  • την αιτιολόγηση για την επιλογή του φορέα ή της ομάδας του εξωτερικού, με τους οποίους προτίθενται να συνεργασθούν (εφεξής «Φορέας Εξωτερικού»),
  • τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας,
  • την ομάδα/ομάδες στόχο των ωφελούμενων από τη συνεργασία,
  • ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με καταγραφή δραστηριοτήτων και ιδιότητες και συναφή εμπειρία του Φορέα Εξωτερικού.

4. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το Ι.Κ.Υ. οι προτάσεις για συνεργασία που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ, ο Φορέας Εξωτερικού θα πρέπει απαραιτήτως:

I. να είναι πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ή μορφωτικό ή πολιτιστικό ίδρυμα με συμμετοχή στη διδασκαλία, στις ελληνικές σπουδές ή στην ελληνική γλώσσα/πολιτισμό ή να συνδέεται ή να είναι ελληνική κοινότητα του εξωτερικού

II. να διαθέτει αποδεικτέα επάρκεια, εμπειρία και τεχνογνωσία για την προτεινόμενη συνεργασία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., με αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει προς χρηματοδότηση έως οκτώ (8) Μέλη ΔΕΠ κατ’ έτος ήτοι έως τέσσερις (4) για την Ευρώπη και την Αφρική και έως τέσσερις (4) για την Ασία, την Αμερική και την Ωκεανία, με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που ακολουθούν:

(α) αξιολόγηση του Φορέα Εξωτερικού (1-5),

(β) αξιολόγηση του βιογραφικού του Μέλους ΔΕΠ (1-5), (γ) αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου συνεργασίας (1-5),

(δ) προστιθέμενη αξία εκ της συνεργασίας (1-5).

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το Ι.Κ.Υ. και το Μέλος ΔΕΠ συνάπτουν σύμβαση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Φορέας Εξωτερικού, η διάρκεια και η χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, το αντικείμενο και ο στόχος της συμμετοχής του Μέλους ΔΕΠ καθώς και το ανώτατο όριο και ο τρόπος χρηματοδότησης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση (εφεξής «Σύμβαση Χρηματοδότησης»).

2. Οι υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ ορίζονται στην Προκήρυξη και τη Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάλογα με το θέμα και τους στόχους της συνεργασίας και αφορούν τουλάχιστον στα εξής: (α) ανελλιπής τήρηση του χρονοδιαγράμματος της συνεργασίας· (β) ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες συνεργασίας μέσω εισηγήσεων, συζητήσεων, κειμένων κ.λπ. (γ) αναφορά του Προγράμματος και της χρηματοδότησης του Ι.Κ.Υ. σε κάθε μελλοντική δημοσίευση σχετικά με τη δραστηριότητα συνεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ανώτατη διάρκεια της χρηματοδότησης έκαστου Μέλους ΔΕΠ είναι επτά (7) ημέρες (έξι διανυκτερεύσεις), για το χρονικό διάστημα από το 2022 έως το 2024.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα καλύπτουν τα εξής: (α) θεώρηση εισόδου (visa) στην χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, εφόσον απαιτείται· (β) αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) από ελληνικό αεροδρόμιο με επιστροφή (γ) διαμονή και σίτιση (δ) μετακίνηση μεταξύ του αλλοδαπού αεροδρομίου, του ξενοδοχείου/καταλύματος και του τόπου διεξαγωγής της συνεργασίας.

2. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της χρηματοδότη- σης που δικαιούται κάθε μέλος ΔΕΠ για τη συμμετοχή σε δραστηριότητα συνεργασίας, δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) για την Ευρώπη και την Αφρική και τα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για την Ασία, την Αμερική και την Ωκεανία.

3. Μετά το πέρας της συνεργασίας, το μέλος ΔΕΠ υπο- βάλλει αίτημα πληρωμής βάσει σχετικού υποδείγματος που παρέχει το Ι.Κ.Υ. και καταθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

(α) Ημερολόγιο Κίνησης,

(β) πρωτότυπα παραστατικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Μέλους ΔΕΠ και να έχουν εξοφληθεί πριν την υποβολή τους στο Ι.Κ.Υ. (αποδεικτικό αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου και εστιατορίου κ.λπ.),

(γ) βεβαίωση από τον φορέα στο εξωτερικό με αναφορά της διάρκειας, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, (δ) έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από το Μέλος ΔΕΠ με συνημμένα τα αποδεικτικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (π.χ. πρακτικά συνεργασίας, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών, κ.λπ.). Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών, μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Το Ι.Κ.Υ. δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδότησης δυνάμει της υπό στοιχεία 133397/Β2/ 12-08-2016 (Β’ 2628) κοινής υπουργικής απόφασης εφόσον διαπιστωθεί ότι εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και/ή της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

2. Θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Πηγή: https://www.esos.gr/